top of page
Wettelijk verlof
Wettelijk verlof

Het wettelijk verlof is een recht – en tevens een plicht – om periodes van vakantie te nemen. Je mag het tegoed niet overdragen naar het volgende jaar (de niet opgenomen dagen worden evenwel uitbetaald).

 

Als statutair personeelslid bekom je max 24 wettelijke verlofdagen voor het lopende jaar voor voltijdse prestaties. Het aantal dagen wordt berekend op basis van je prestaties in het lopende jaar.

 

Als contractueel personeelslid bekom je max 20 wettelijke verlofdagen, berekend op basis van je prestaties in het vorige jaar en rekening houdend met je prestaties op het moment van opname van het verlof. Hiervoor moet je het vorige jaar voor bpost of een andere werkgever uit de privésector gewerkt hebben.

 

Indien je tijdens het vorige jaar bij een andere werkgever werkte dan moet je een vakantieattest van je vorige werkgever overmaken aan het HRCC.

Extra wettelijkverlof

Extra wettelijk verlof

Leeftijdsdagen (voor statutairen) >45j = +1d; >50j = +2d; >60j = 2d+1d/jaar

 

3 vervangdagen voor 2/11, 15/11, 26/12 (statutair, baremiek en niet baremiek contractueel)

 

Plaatselijke feestdag: 1/2e dag (statutair) of 1 dag (baremiek en niet baremiek contractueel)

 

Arbeidsduurvermindering: 3 dagen voor statutair/baremiek en niet baremiek contractueel of 1 dag voor statutair mandaathouder

 

2 bijkomende dagen voor de hulppostman DA (cao)

 

6 dagen voor wendbare diensten (MSO) of Interventieteam (Retail), ongeacht het statuut

 

2 dagen ter compensatie van systematisch zaterdagwerk; 1 dag of 0,5 dagen ter compensatie van occasioneel zaterdagwerk, ongeacht het statuut

 

Mogelijke bijkomende dagen voor sommige medewerkers van ICT, ongeacht het statuut

Opgelet: als je in de loop van het jaar van werkregime verandert wordt je verlof herberekend.

Jeugdvakantie - Seniorervakantie

Contractueel

Deze vakantie geeft je de mogelijkheid om vier weken wettelijke vakantie te nemen wanneer je een onvolledig recht op betaald wettelijk verlof hebt.

Je kunt deze vakantiedagen alleen nemen wanneer alle wettelijke vakantiedagen zijn opgenomen en per halve of volledige dagen. Deze dagen worden niet betaald door bpost maar geven recht op een RVA uitkering van 65% van het normaal brutoloon.

 

Om in aanmerking te komen voor het nemen van jeugdvakantie moet je:

• bij je aanwerving je vakantieattesten naar HRCC gestuurd hebben

• op 31/12 van het vakantiedienstjaar nog geen 25 jaar zijn

• tijdens het vakantiedienstjaar je studies beëindigd hebben

• tijdens het vakantiedienstjaar gedurende minstens 1 maand als loontrekkende gewerkt hebben en minstens 13 werkdagen of daaraan gelijkgestelde dagen kunnen rechtvaardigen

 

Om in aanmerking te komen voor het nemen van seniorvakantie moet je:

• tijdens het vakantiejaar onder een arbeidsovereenkomst werken

• op 31/12 van het vakantiedienstjaar minstens 50 jaar oud zijn

• geen recht hebben op 4 volledige weken bezoldigde vakantie na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit.

Je bent niet verplicht om jeugd/senior vakantie op te nemen.

jeugdvakantie-seniorvakantie
Aanvullende vakantie - Contractueel

Aanvullende vakantie
Contractueel

Aanvullende vakantie geeft de mogelijkheid om in het eerste jaar van het werk of bij een hervatting van de beroepsactiviteit maximum 4 weken vakantie te nemen.

 

Je kunt de aanvullende vakantiedagen alleen opnemen wanneer alle eventuele wettelijke vakantiedagen zijn opgenomen en vóór de opname van andere verloftypes. Je kan het nemen per dag of per periode van

meerdere dagen, binnen het lopend kalenderjaar en ten vroegste vanaf de laatste week van de “aanloopperiode” van 3 maanden.

 

Om ervoor te zorgen dat je je inkomen behoudt wanneer je aanvullende vakantie opneemt, krijg je “vakantiegeld voor aanvullende vakantie”, dat gelijk is aan je gewone brutoloon. Dat vakantiegeld wordt nadien wel afgetrokken van je dubbel vakantiegeld van het volgende jaar of volgende jaren of op je vertrekvakantiegeld.

 

Je bent niet verplicht om aanvullende vakantie op te nemen.

Onbezoldigd verlof

Onbezoldigd verlof
Contractueel

Onbezoldigd verlof is een systeem dat toelaat om onder bepaalde voorwaarden afwezig te zijn als je geen aanspraak kan maken op wettelijk verlof, jeugdvakantie, seniorvakantie of aanvullende vakantie. 

Hiervoor:

• mag je in het lopende kalenderjaar geen recht hebben op wettelijk verlof, jeugdvakantie, seniorvakantie of aanvullende vakantie

• mag je geen prestaties verricht hebben in het vorige kalenderjaar

• moet je het akkoord van je onmiddellijke chef gekregen hebben

• moet je een verklaring onderschrijven dat je werd ingelicht over de uitzondering die werd toegestaan en de financiële gevolgen ervan.

Je hebt de mogelijkheid om gedurende een periode van hoogstens 10 werkdagen

(in al dan niet opeenvolgende periodes) afwezig te zijn.

Pensioenverlofsparen

Pensioenverlofsparen 

De dagen pensioenverlofsparen kunnen opgespaard en kunnen in principe vanaf de 50e verjaardag opgenomen worden. In uitzonderlijke gevallen en mits voorafgaande toestemming kunnen deze dagen ook voor de leeftijd van 50 jaar aangevraagd worden.

 

Als je statutair bent kan je deze dagen krijgen bij de omzetting van quotadagen ziekte (max 3d/jaar) en/of extra wettelijk verlof (max 3d/jaar).

Als je baremiek contractueel bent krijg je max 2 dagen en kan je extra wettelijk verlof omzetten in dagen pensioenverlofsparen (max 3d/jaar).

Vrijze wettelijke feestdagen

Vrije wettelijke feestdagen 

Wettelijke feestdagen zijn door de wet opgelegde verlofdagen. 

 

Nieuwjaar (01/01)

Nationale feestdag (21/07)

Paasmaandag

OLV Hemelvaart (15/08)

Feest van de arbeid (01/05)

Allerheiligen (01/11)

Hemelvaartsdag

Wapenstilstand (11/11)

Pinkstermaandag

Kerstmis (25/12)

 

​Een wettelijke feestdag die valt op een zondag of een dag van inactiviteit wordt een vrij wettelijke feestdag genoemd. Deze mag je vrij opnemen.

Procedure voor aanvraag en toekenning verlof
Rolverlof - Alg. regels

Procedure voor aanvraag en toekenning verlof

Verlof moet aangevraagd worden volgens de voorziene procedures en met de daarvoor voorziene tool (informaticatool, app, verlofblad). De onmiddellijke chef staat de verloven toe.

Bij gebrek aan weigering of toestemming door de onmiddellijke chef binnen een termijn van 7 kalenderdagen, na de aanvraag wordt het verlof als goedgekeurd beschouwd.

 

De onmiddellijke chef kan een toegestaan verlof of rust meer dan 24 uur voor het begin van het verlof niet annuleren, tenzij met expliciet akkoord van de medewerker en betaling van een toelage voor terugroeping in dienst.

Rolverlof - Algemene regels

Het rolverlof biedt je de mogelijkheid om 3 opeenvolgende weken jaarlijkse vakantie te plannen die niet kunnen worden ingetrokken.

 

Een rolverlof ligt vast nadat de definitieve rol van de verloven uithangt. Je kan rolverlof eveneens per dag op nemen. Om in aanmerking te komen voor rolverlof moet je minstens één dag gewerkt hebben tussen 1 januari en de begindatum van het verlof. Je mag jaarlijks twee keer rolverlof aanvragen. Iedere aanvraag mag één of meerdere periodes rolverlof omvatten. 

Aantal dagen per periode:

• Je vraagt minimum 75% van je jaarlijks verlof aan als rolverlof.

• Minimum 25% (of het aantal op de correctietabel voor personen met beperkt aantal dagen verlof) van je rolverlof dien je voor 31/05 op te nemen. De resterende dagen neem je op tussen 01/06 en 31/12.

• Je kan rolverlof aanvragen per dag of per volledige week beginnend op maandag (op zondag voor LD-uurroosters)

• Je kan een extra dag rolverlof aanvragen voorafgaand aan of aansluitend op je rolverlof. Als de aanvraag per week goedgekeurd wordt, wordt ook het bijbehorende rolverlof per dag goedgekeurd.

 

Als je schoolgaande kinderen hebt, krijg je 1 keer per jaar voorrang bij de toekenning van een periode rolverlof tijdens één van de schoolvakanties.

 

Eerst wordt het rolverlof per volledige week, daarna per dag toegekend. Voor rolverlof op een brugdag krijg je 1 keer per jaar voorrang op basis van anciënniteit. De onmiddellijke chef kan een toegestaan verlof of rust meer dan 24 uur voor het begin van het verlof niet annuleren, tenzij met expliciet akkoord van de medewerker en betaling van een toelage voor terugroeping in dienst.

Volgorde opnemen verlof & rust
Volgorde bij opnemen verlof en rust

Voor het opnemen van verlof en rust dient een volgorde van de tegoeden gerespecteerd te worden als volgt:

 

In volgorde van prior - Type verlof of rust

 1. De verplichte inhaalrust voor werk op zondag of een feestdag die samenvalt met een zondag

 2. Rust voor alle bijkomende prestaties geleverd door de personeelsleden met deeltijdse loopbaanonderbreking

 3. Max 4 of 5 vakantiedagen om buitengewone redenen naar het volgende kalenderjaar overgedragen en op te nemen tegen 01/04.

 4. Het wettelijk verlof van het lopende jaar

 5. De vrij te nemen wettelijke feestdagen van het lopende jaar

 6. De extrawettelijke verlofdagen van het lopende jaar

 7. Rust voor taakoverschrijdingen die moet opgenomen worden voor het einde van de referentieperiode (01/10-30/09)

 8. Rust voor overwerk type C (& D) die moet opgenomen worden voor het einde van de referentieperiode (01/10-30/09)

 9. Bijzondere regeling voor rust voor overwerk types C (& D) & prestaties op zon- & feestdagen gepresteerd tot 31/12 en die niet moet opgenomen worden voor het einde van de referentieperiode (01/10-30/09) = teller zonder limiet

 10. De dagen pensioenverlofsparen.

Opleggen van verlof
Opleggen van verlof

De verplichte wettelijke verlofdagen en de dagen pensioenverlofsparen mogen nooit opgelegd worden in functie van de organisatie.

Uitzonderlijk verlof
Uitzonderlijk verlof

Je mag om dwingende redenen afwezig zijn van je werk als die je aanwezigheid thuis vereisen (een ziek kind of partner, ernstige materi.le schade, enz.).

Je hebt recht op max 10 dagen per jaar, maar enkel de eerste 2 dagen worden bezoldigd (niet-baremieke contractuelen = 10 dagen onbezoldigd!).

 

1 dag onbezoldigd heeft een negatieve invloed op het aantal dagen wettelijk verlof bij contractuelen in het jaar nadien. Het uitzonderlijke verlof moet zo snel mogelijk worden aangevraagd en uiterlijk voor het begin van je prestaties. Het mag niet worden geweigerd. Het mag per halve dag of per volledige dag worden genomen.

Omstandigheidsverlof
Omstandigheidsverlof

Bij bepaalde familiale gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk.

​De duur van het omstandigheidsverlof wordt proportioneel verminderd bij deeltijdse prestaties. Je hebt geen recht op omstandigheidsverlof als je op de dag van de gebeurtenis en ten laatste 5 werkdagen erna afwezig bent wegens ziekte of ongeval, loopbaanonderbreking, verlof zonder wedde, …

 • Huwelijk van het personeelslid 2 dag

 • Het huwelijk van een kind / kleinkind / broer /zus / vader/ moeder van het personeelslid of van de partner* 1dag

 • Overlijden van de partner* of familielid in de 1e graad** (voor niet baremieke contractuelen bedraagt dit 3 dagen) 4 - (3) dagen

 • Overlijden van een familielid of verwant in om het even welke graad die onder hetzelfde dak woont 2 dagen 

 • Overlijden van een familielid of verwant in de 2e graad*** die niet onder hetzelfde dak woont 1dag

 • Het religieus/levensbeschouwelijk feest zoals doopsel, communie, lekenfeest, … of de wijding of intreding va een kind van de medewerker of van de partner. * 1dag

 

*partner = de echtgenoot/ echtgenote of wettelijk samenwonende partner

**familielid in de 1e graad = o.a. ouders of kinderen

***familielid in de 2de graad = o.a. broer/zus, grootouder of kleinkind

Vaderschapsverlof
Vaderschapsverlof - Geboorteverlof voor meeouder

Bij bepaalde familiale gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk.

Je hebt recht op 10 werkdagen (ook voor meerlingen) op te nemen per volledige dag, binnen een periode van 4 maanden te rekenen vanaf de geboortedatum van het kind. De eerste 3 dagen betaalt bpost het loon aan 100 %.

 

Als je statutair bent, betaalt bpost de volgende dagen 82 % van het normale brutoloon.

Als je contractueel bent, betaalt het ziekenfonds een vervangingsinkomen aan 82 % van het normale begrensde brutoloon.

Adoptieverlof - Pleegouderverlof
Adoptieverlof - Pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2019 wordt de periode adoptieverlof verlengd en wordt het pleegouderverlof ingevoerd. Voor meer informatie kan u ons Nationaal Secretariaat contacteren

Verlof voor verminderde prestaties 

Dit verlof biedt de mogelijkheid om de prestaties te verminderen en tijdelijk deeltijds te werken, zonder er een reden voor op te moeten geven. Je kan je prestaties verminderden tot;halftijds (1/2e dag per dag, 2 of 3 dagen per week, 1week op 2, 2 weken op 4); drie vierden (één week op vier) of vier vijfden (1 dag per week of 1 week op 5). Het verlof moet uiterlijk 1 maand vooraf aangevraagd worden. Het verlof kan worden genomen voor een minimumperiode van 3 maanden. (voor een periode van minstens 4 maanden wanneer van de maanden juni, juli of augustus in de aanvraagperiode zijn begrepen) 

 

Er is geen maximumduur voorzien. Het is ondergeschikt aan de goede organisatie van de dienst. Bij deeltijdse prestaties wordt je loon herberekend pro rato de werkelijke prestaties. Het leidt tot een herberekening van je verlof en kan gevolgen hebben voor de toekenning van sommige voordelen.

Verlof voor veminderde prestaties
Verlof zonder wedde
Verlof zonder wedde

Verlof zonder wedde is een gewettigde, maar onbetaalde afwezigheid. Om in aanmerking te komen voor verlof zonder wedde moet je statutair zijn of contractueel met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en moet je minstens 2 jaar bedrijfsanciënniteit hebben.  Verlof zonder wedde worden niet gelijkgesteld met arbeidsprestaties. Het verlof moet uiterlijk 1 maand vooraf aangevraagd worden.

 

Verlof zonder wedde kan genomen worden gedurende minstens 1 maand en hoogstens 15 maanden (Tussen 1 juni en 30 september moet de duur van het verlof zonder wedde echter minstens 3 maanden bedragen) Verlengingen kunnen worden toegekend zonder dat het maximum van 15 maanden per periode van 5 jaar wordt overschreden. De eerste periode  van 5 jaar vangt aan op de 1e dag van de eerste aangevraagde periode van verlof zonder wedde. Na afloop van die 5 jaar start een nieuwe periode van 5 jaar waarin maximum 15 maanden al dan niet aaneensluitend verlof zonder wedde aangevraagd kan worden. Na 6 maanden (op een termijn van 1 jaar) wordt de functie vacant verklaard.

 

Tijdens het verlof zonder wedde kan je een zelfstandige activiteit beginnen of uitbouwen, of in loondienst werken bij een andere werkgever.

Moederschapsrust - bevallingsverlof
Moederschapsrust (of bevallingsverlof)

Moederschapsrust duurt 15 weken of 19 weken in geval van een meerling. Daarvan moet je verplicht 1 week (en mag je max 6 weken) nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum als “prenatale rust”.

De verplichte postnatale rust (na bevalling) bedraagt minstens 9 weken. De periodes die je niet hebt opgenomen voor de bevalling kan je opnemen na de bevalling; de laatste 2 weken kan je omzetten in verlofdagen prenatale rust. Bij een hospitalisatie van het kind gelden bijzondere regels.

 

Arbeidsomstandigheden tijdens de zwangerschap

Als je zwanger bent, mag je:

• niet meer dan 7.36 uur per dag en 38 uur per week werken

• geen taken uitvoeren die jouw veiligheid en gezondheid en/of die van je kind zouden kunnen schaden

• geen lasten dragen tijdens de laatste 3 maand van je zwangerschap

 

Contacteer het HRCC als je niet volgens deze voorwaarden kan werken.

 

Voordelen

Je hebt het recht om afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is voor de prenatale onderzoeken die niet kunnen gebeuren buiten de werkuren.

Om kraamgeld (vanaf de 6e maand van de zwangerschap)/ kinderbijslag te bekomen moet je de aanvraag indienen bij de dienst FAMIFED.

Van de sociale dienst Actisoc kan je een premie van 150 EUR ontvangen. Ook van het VSOA kan je een premie bekomen.

 

Wanneer en hoe je zwangerschap melden?

Breng je onmiddellijke chef zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap. Vanaf dat moment gaat ook je bescherming als “zwangere

werkneemster” in. Als je prenatale moederschapsrust ingaat breng je je onmiddellijke chef (lokaal) of het HRCC (centraal) telefonisch op de hoogte en stuur je een medisch attest (voor de ganse periode) op naar het HRCC.

 

Bezoldiging tijdens de moederschapsrust

 • Als je statutair bent, word je gewoon doorbetaald door bpost.

 • Als je contractueel bent, ontvang je een uitkering van je mutualiteit vanaf de eerste dag. Tijdens de eerste 30 dagen bedraagt dit 82% van je loon. Vanaf de 31e dag ontvang je 75% van het begrensd loon.

bottom of page